X
سوالات کل کتاب اقتصاد دهم انسانی
قالب وبلاگ
نمونه سوال
پيوندهای روزانه
6-چرا افراد باید در میان خواسته های خود به انتخاب دست بزنند ؟4#
7-سه سازمان را نام ببرید که نقش نظارتی بر اقتصاد جهان را بر عهده دارد؟7
8- بازیگران و فعالان در عرصه اقتصاد جهان را فقط نام ببرید ؟7
9- شباهت کار دانشمندان علم اقتصاد با دانشمندان علوم تجربی در چیست؟8
10-چرا امروزه میتوان درعرصه اقتصاد سیاست های اقتصادی را طراحی ونتایج آنرا پیش بینی کرد؟ 8
11-چرا علم اقتصاد امروزه جزء انتخاب های اول دانش اموزان برای ورود به دانشگاه محسوب میشود؟9
12-علم ............ درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویش مطالعه میکند.9
13- علم اقتصاد را تعریف کنید؟9
14- سه نکته ای را که می توان ازتعریف علم اقتصاد برداشت کرد بیان کنید؟ 10
15-هدف علم اقتصاد چیست؟10
16- دیدگاه اسلام نسبت به اقتصاد چگونه است؟10
17- اسلام فردی را که برای ارتقای سطح زندگیش تلاش می کند همانند چه کسی می داند؟ 11
18- بین وضعیت اقتصادی واستقلال فرهنگی-سیاسی جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟11#
19-علت اهمیت بسیار علم اقتصاد به چه دلیل است؟11
20- تعالیم اسلامی را درباب اقتصاد با جوامع غیراسلامی مقایسه کنید؟ 12
21-چرا محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی حد و حصر بودن نعمت های الهی ناسازگار نیست ؟12
22-کالا چیست وچگونه می توانیم آنرا به دست آوریم؟13
23- به نیازهای غیر فیزیکی و غیر قابل لمس مانند دانستن که ما باید برای رفع آن پول بپردازیم..........می گویند.13
24- کالاهای مصرفی چه کالاهایی هستند؟15
25- کالاهای واسطه ای چه کالاهایی هستند مثال بزنید؟15
26- کالاهای بادوام چه کالایی هستند؟ مثال بزنید ؟16
27-منظور از کالای سرمایه ای چیست؟16
28- کالای ضروری با کالای تجملی چه تفاوتی دارد؟16
29- هزینه فرصت بیانگر چیست؟با مثال؟17
فصل دوم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (صفحه 20 تا 33)
1- چرا میزان تولید کالا و خدمات در هر جامعه نشان دهنده قدرت اقتصادی آن جامعه است ؟20
2- موارد مورد بررسی در حسابداری ملی را بنویسید؟20
3- دلیل اهمیت مطالعه ی حسابداری ملی را بیان کنید؟20-21#
4- منظور از تولید کل در جامعه چیست و به چه دلیل دارای اهمیت است؟21
5- فعالیت تولیدی چیست؟21#
6- چرا از دیدگاه حسابداری ملی فعالیتهای خدماتی که در راه تولید کالا انجام می شود نیز به عنوان تولید شناخته می شود؟مثال بزنید؟21-22
7- برای محاسبه فعالیتهای تولیدی در حسابداری ملی چه شرایطی لازم است؟22-23#
8- از بازار عبور کنند یعنی چه ؟مثال بزنید؟22
9- چرا فعالیت زنان در مزرعه فعالیت تولیدی محسوب می شود اما در خانه اینطور نیست ؟22
10- منظور از فعالیت های که به تولید کالا یا خدمات نهایی منتهی می شود چیست؟22
11- چرا در اندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود ؟22#
12- تولید در محدوده ای مکان معینی صورت گیرد به چه معناست؟23
13- چرا فعالیتهای غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن که به اقتصاد زیر زیر زمینی معروف است، جزء تولید کشور محاسبه نمی شود؟23
14- چرا هر ساله باید درصدی از تولیدات جامعه را بابت استهلاک کالاهای سرمایه ای کنار گذاشت؟23#
15- فرق تولید ناخالص و خالص را مشخص کنید (این دو را تعریف کنید) ؟24
16- تولید خالص ملی یا داخلی یک کشور چگونه محاسبه می شود؟(ذکر فرمول)24
17- G.N.Pنشان دهنده تولید ناخالص............و G.D.Pنشان دهنده تولید ناخالص...........است.25
18- تولید ناخالص ملی بیانگر چیست؟25
19- تولید ناخالص ملی را تعریف کنید؟25
20-تولید ناخالص داخلی را تعریف کنید؟25
21- درآمد ملی در برگیرنده ی چه درآمدهایی است توضیح دهید؟26
22-شاخص های درآمد سرانه افراد جامعه چگونه به دست می آید ؟مثال بزنید؟26
23- مقایسه شاخص های سرانه جوامع مختلف چه سودی دارد؟26
24- مسیرهای چهارگانه جریان پول میان خانوارها و بنگاه های اقتصادی چگونه است ؟ (با توجه به مطالب کتاب و نمودار )27-28
25-با کدام روش ها تولید کل جامعه را می توان محاسبه کرد؟(فقط ذکر سه روش) 29#
26- تولید کل به روش هزینه ای چگونه محاسبه می شود؟ توضیح دهید؟29
27- محاسبه تولید کل به روش درآمدی را توضیح دهید؟29
28- آیا برای محاسبه ارزش کل تولیدات جامعه استفاده از یک روش کافی است؟چرا؟30-31
29- شاخص های نشان دهنده تولید کل جامعه بر چه اساسی سنجیده می شود ؟31
30- برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه تولید کل جامعه چه باید کرد؟31-32

فصل اول: تولید (صفحه 34 تا 44)
1-تولید چیست؟34-35#
2-منظور از محصولات مستقیم و غیر مستقیم چیست؟35
3- آیا همه محصولات تولید شده به صورت مستقیم به مصرف می رسند؟ چرا؟35#
4- برای محصولات غیر مستقیم که مردم مصرف می کنند مثالی بزنید؟36
5- انگیزه ی تولیدکنندگان از تولید چیست؟دومورد37
6- هزینه تولید را تعریف کرده؟ مثال بزنید؟38
7- درآمد چیست ؟38
8- سود چیست؟38#
9-چگونه می توان هزینه های تولید را کاهش داد؟38
10- در شرایطی که هزینه ها از درآمد بیشتر باشد می گوییم فروشنده .................نموده است. 38 زیان□ سود □
11- تولید کنندگانی که به فکر کسب سود بلند مدت اند، معمولا کدام شیوه کاری را دنبال می کنند؟39#
12- عوامل تولید را فقط نام ببرید؟40#
13- منابع طبیعی چیست؟40
14- عامل نیروی انسانی در تولید چه نقشی دارند توضیح دهید؟40
15-چرا نیروی انسانی مهم ترین عامل تولید است؟40#
16- انواع نیروی انسانی را با توجه به تجربه و دانش آنها طبقه بندی کنید؟43
17- سرمایه چیست ؟43
فصل دوم: بازار (صفحه 45 تا 55)
1- رفتار اقتصادی چیست ؟45
2-انگیزه مصرف کنندگان از خرید کالا چیست ؟45
3- عوامل موثر بر تصمیم مصرف کنندگان رادر خرید یک کالا نام ببرید؟45#
4-چرا قیمت یک کالا و مقدار خرید آن به وسیله مصرف کنندگان با هم نسبت معکوس دارد؟46
5-با توجه به جدول صفحه 46 منحنی تقاضا را رسم کنید ؟
6- منحنی تقاضا نشان دهنده چیست ؟47#
7- نزولی بودن منحنی تقاضا به چه معناست ؟47
8- انگیزه تولید کنندگان از تولید چیست؟ و ميزان توليد كالا از چه عواملی تاثیر می پذیرد؟47
9- چرا با افزایش قیمت یک کالا میزان تولید یا عرضه آن افزایش می یابد؟47
10- منحنی عرضه نشان دهنده چیست؟47#
11- با توجه به جدول صفحه48 منحنی عرضه را رسم کنید؟48
12- صعودی بودن منحنی عرضه به چه معناست ؟ با مثال توضیح دهید؟48
13- چرا رفتار اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید با یکدیگر هماهنگ باشد؟49
14- در چه حالتی می گوییم در بازار یک کالا کمبود عرضه وجود دارد؟50
15- چرا بعضی وقت ها گفته می شود در بازار مازاد عرضه وجود دارد ؟50
16- چرا اگر قیمت پایین تر از قیمت تعادلی باشد با کمبود عرضه روبه رو می شویم؟50
17- با توجه به جدول صفحه 49 نمودار عرضه و تقاضا را رسم کرده قیمت تعادلی آن را مشخص کنید ؟50
18- منظور از قیمت تعادلی چیست ؟51
19- چرا هنگامی که در بازار مازاد عرضه وجود داشته باشد به تدریج قیمت پایین خواهد آمد؟51
20- بازار چیست؟52
21- بازار رقابتی چیست؟53#
22- منظور از بازار انحصاری چیست ؟ و انحصار گر به چه کسی گفته می شود؟53
23-رقابت وانحصار در بازار چه تاثیری دارد؟#53
24- پس رقابت و انحصار دو نقطه ی مقابل هم اند؟53 ص□ غ□
25- چرا تولید کنندگانی که باهم رقابت دارند تصمیم می گیرند با هم کنار بیایند وچه نتیجه ای دارد؟54#
26-چرا افزایش تعداد تولید کنندگان در بازار باعث می شود منافع بیشتری نصیب مصرف کنندگان شود؟54
27-آیا رقابت و انحصار فقط میان تولیدکنندگان وجود دارد؟ توضیح دهید؟54
فصل اول: دولت و اقتصاد (صفحه 56 تا 64)
1- چرا نخستین دولت ها به وجود آمده اند؟56
2- چرا در عصر ما انسانها وجود دولت را بسیار بیشتر از گذشته احساس می کند؟56
3- وظایف دولتها در گذشته چه بود؟56-57
4- با گذشت زمان دولت ها در چه محدوده هایی نفوذ کرده و با شهروندان چه روابطی برقرار کردند؟57
5- وظایف دولت ها نسبت به گذشته چه تغیيراتی نموده است؟57
6- اشتغال کامل به چه وضعیتی اطلاق می شود؟57#
7- دولت ها برای تحقق اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری چه می کنند؟58
8- چرا دولت ها برای تثبیت قیمت ها تلاش می کنند ؟58
9- نقش دولت را در رشد و توسعه ی اقتصادی به اختصار توضیح دهید ؟59
10- چرا مقابله با فقر یکی از هدف های مهم دولت هاست ؟59
11- دولت فعالیت های خود را در اقتصاد به چه صورت هایی انجام می دهد؟60#
12- دخالت دولت در عرضه کالاها و خدمات چه دلایلی ممکن است داشته باشد؟سه مورد60#
13- دولت چگونه از طریق وضع قوانین و سیاست گذاری می تواند در اقتصاد دخالت کند؟61
14- دولت چگونه می تواند فعالیت های اقتصادی جامعه را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند؟61
15- دولت چه هدف هایی را می تواند از طریق وضع قوانین وسیاست گذاری در اقتصاد دنبال کند؟نمونه بیاورید؟61
16- تفاوت دو دیدگاه مخالفان ومدافعان دولت در اقتصاد را شرح دهید؟62
17- در زمینه عرضه کالا و خدمات مخالفان دولت در اقتصاد چه نظری دارند؟62
18-در زمینه عرضه کالا و خدمات موافقان حضور دولت در اقتصاد چه نظری دارند؟62
19- در زمینه وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد مخالفان دخالت دولت در اقتصاد چه دلایلی دارند ؟63
20- بسیاری از اقتصاد دانان در حال حاضر موافق دخالت دولت در اقتصاد هستند یا مخالف، توضیح دهید؟63
21- دولت ما طبق کدام اصل قانون اساسی ملزم شده که دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد؟63#

فصل دوم: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؟ (صفحه 65 تا 72)
1- قانون اساسی هر کشوری بیانگر چه موضوعاتی است؟65
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 خواست عمومی مردم بر زمینه اقتصاد چه بود؟65
3- اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وسیله است یا هدف؟چرا؟65-66#
4-چرا طبق قانون اساسی ما اصل و هدف اقتصاد رفع نیازهای انسان بر جهت رشد و سعادت اوست؟66#
5- تفاوت تعالیم اقتصادی اسلام را با اقتصاد مصرف گرا و مصرف زده غرب شرح دهید؟66
6-آنچه در سال های پایانی عمررژیم پهلوی موجبات نگرانی بسیاری از نخبگان ایران دوست و طالب سرافرازی و سر بلندی کشورمان را فراهم ساخته بود، چه بود؟66
7- در اصل چهل و سوم قانون اساسی برای رسیدن به استقلال اقتصادی بر چه نکات محوری تأکید شده است؟67#
8- استقلال سیاسی چیست؟67
9- چرا عدم وابستگی اقتصادی را نمی توان معادل استقلال اقتصادي دانست؟67#
10-در چه حالتی کشوری را تک محصولی گویند؟این کشورها از چه وضعیتی به دورند؟67
11- چگونه کشورها می توانند به وضعیت استقلال اقتصادی نزدیک شوند ؟68
12- آنچه حتی از رفع فقر هم مهم تر است چیست؟69#
13-در خصوص توجه به شأن و منزلت انسان در اصل چهل و سوم قانون اساسی بر چه نکاتی تاکید شده است؟69
14- چرا باید از ثروت اندوزی های غیر قانونی جلوگیری شود؟70
15- چرا باید آن دسته از فعالان اقتصادی را که قوانین را رعایت می کنند تشویق کرد؟70#
16-قانون اساسی مشروع بودن مالکیت را چگونه مورد توجه قرار داده است؟70
17-قانون اساسی برای رفع تبعیض بین مناطق کشور دولت را به چه کارهایی مکلف کرده است؟71
18-چرا جریان توسعه و رشد اقتصادی در کشور باید به گونه ای سازمان دهی شود که آسیبی به محیط زیست وارد نشوند؟71#
19- در قانون اساسی به منظورحفظ محیط زیست وتوسعه ی پایدار چه تدبیری اندیشیده شده است؟72

فصل سوم: بودجه دولت (صفحه 73 تا89)
1- بودجه را تعريف كنيد ؟73#
2- بودجه و صورت حساب چه تفاوتي با هم دارند؟74
3- چرا كسب مجوز قانون براي دولت از نظر سياسي اهميت زيادي دارد ؟
4- مراحل مختلف بودجه از زمان تهيه تا اجرا را نام برده،مشخص كنيد هريك از آنها وظيفه دولت است يا مجلس؟76-77 #
5 – در جمهوري اسلامي ايران تنظيم و پيشنهاد بودجه چگونه است ؟76
6- منظور از« لايحه بودجه» چيست؟و شامل چه چيزهاي است ؟ 76
7- چه موقع لايحه بودجه به قانون لازم اجرا مي شود ؟ 76-77#
8- نظارت در اجراي بودجه در برگيرنده چه سازماني است چرا؟77
9- ديوان محاسبات زير نظر چه مرجعي قرار تعداد بازدید : 10
[ چهارشنبه 28 اسفند 1398 ] [ 22:34 ] [ علی اکبر اطاعتی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازديدهاي امروز : 28
بازديدهاي ديروز : 41
كل بازديدها : 75556
بازدید این هفته : 226
بازدید این ماه : 167
تعداد نظرات : 12
تعداد كل مطالب : 163
امکانات وب
آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎ شماره داروخانه های تهران‎