فصل اول: اقتصاد چیست؟
1- محرک انسان برای فعالیت و تلاش او چیست؟1
2- با گذشت زمان تمام نیازهای انسان برطرف می شود؟1 صo غ o
3- چرا گفته می شود انسان موجودی سیری ناپذیر است ؟2
4- منظور از داشتن قابلیت مصارف متعدد در مورد منابع و امکانات چیست؟3#
5- چرا مقدار زمین های کشاورزی، ذخایر معدنی، سرمایه و نیروی کاری که در اختیار یک جامعه قرار دارد هر قدر هم که زیاد باشد محدود است ؟3